Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Veřejná lyžařská škola Semily, z.s., se sídlem: č.p. 261, 512 06 Benešov u Semil, Identifikační číslo: 26530872, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4292 (dále jen „VLŠ Semily“) pro poskytování služeb zejména v oblasti pořádání kurzů pro instruktory lyžování a snowboardingu (dále jen „VOP“).

 

1.              Úvodní ustanovení

 • Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi VLŠ Semily a osobou, která má zájem o účast v některém z kurzů pořádaných VLŠ Semily (dále jen „účastník“), související s jeho účastí v kurzech pořádaných VLŠ Semily, nebo se smlouvou o poskytnutí služeb uzavřenou mezi účastníkem a VLŠ Semily.
 • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi účastníkem aVLŠ Semily. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém
 • Práva a povinnosti týkající se smlouvy o poskytování služeb jsou dány zejména těmito VOP. Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto VOP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními
 • Znění VOP může VLŠ Semily libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobu účinnosti předchozího znění
 • Právní vztah mezi VLŠ Semily a účastníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012 , občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
 • Účastník koupí, registrací, či přihlášením na konkrétní kurz VLŠ Semily prostřednictvím webového rozhraní http://www.vls-semily.cz/ (dále jen „webová stránka“) potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době
 • Přihláškou do kurzu dále účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybraném

 

2.              Sdělení před uzavřením smlouvy

 • VLŠ Semily sděluje, že:
  • Poskytovatelem služeb je Veřejná lyžařská škola Semily, z.s., se sídlem: č.p. 261, 512 06 Benešov u Semil, Identifikační číslo: 26530872 a kontaktní údaje VLŠ Semily jsou vlssemily@gmail.com a telefon 728 113 867;
 1. za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si VLŠ Semily neúčtuje žádné poplatky; účastník však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení;
 2. ceny kurzů a jiných služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem;
 3. účastník má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodu a bez nutnosti hradit storno poplatky (viz. čl. 6.5 těchto VOP), ale nejpozději do data uzávěrky přihlášek na kurz, které je vyhlášeno pro každý kurz samostatně. Datum uzávěrky přihlášek je zpravidla stanoveno na poslední den v kalendářním měsíci, kdy byli přihlášky spuštěny. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, nemá účastník při pozdějším odstoupení právo na vrácení uhrazených peněžních prostředků, ale je povinen hradit storno poplatky stanovené dále.
 • v případě, že účastník má stížnost, může tuto uplatnit u vlssemily@gmail.com nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní
 1. smlouva o poskytování služeb je archivována VLŠ Semily v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 2. VLŠ Semily není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826o dst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

3.              Přihlášení do kurzu, uzavření smlouvy a platební podmínky

 • Do kurzů VLŠ Semily se mohou přihlásit pouze účastníci prostřednictvím webových stránek VLŠ Semily.
 • Registrace se považuje za platnou tehdy pokud je kurzovné uhrazeno v plné výši nejpozději však 14 dní po objednání kurzu.
 • Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí prostřednictvím přihlášení registrovaného účastníka do vybraného kurzu na webových stránkách VLŠ Semily. Po uskutečnění on-line platby bude přihlášenému účastníkovi zaslán e-mail potvrzující o přijetí přihlášky do kurzu a rozřazovací online formulář.
 • Každý účastník je povinen pravdivě vyplnit veškeré požadované údaje ve formuláři nutné k registraci účastníka.
  • Přístup do toho formuláře účastník obdrží až po zaplacení kurzovného.
  • Údaje uvedené v registraci považuje VLŠ Semily za správné.
 • Pokud účastník do termínu uzávěrky přihlášek cenu kurzu neuhradí, nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb, rezervace účasti daného účastníka v kurzu automaticky zanikne a VLŠ Semily je oprávněn odstoupit od jakýchkoliv dalších ujednání s účastníkem. Pozdě obdrženou platbu VLŠ Semily vrátí na účet účastníka, ze kterého byla odeslána, pokud se s účastníkem nedohodne
 • Ceny a druhy kurzů jsou dány ceníkem VLŠ Semily platným v době přihlášení do kurzu a uveřejněným na webových stránkách VLŠ Semily. Cena kurzu je uváděna včetně
 • VLŠ Semily v rámci kurzu zajišťuje dopravu účastníků na místo konání kurzu a oběd na jednotlivé výukové lekce kurzu.
 • Nabídka kurzů VLŠ Semily uveřejněná na webových stránkách či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka a zaplacené kurzovné.
 • VLŠ Semily vystaví účastníkovi po provedené úhradě daňový doklad – fakturu. Tato je k dispozici v elektronické podobě každému účastníkovi.

 

4.              Obecná pravidla konání kurzů

 • Termíny a časy jednotlivých lekcí kurzu se řídí rozvrhem vyhlášeným VLŠ Semily před začátkem kurzu a poté průběžně aktualizovaným.
 • VLŠ Semily může změnit místo konání kurzu, či jiné podmínky daného kurzu (za předpokladu zachování základních parametrů kurzu). O této změně je povinno účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a tozasláním emailové zprávy či jinou vhodnou
 • Ze závažných důvodů (zejména kvůli nedostatku sněhu) může VLŠ Semily změnit i termín celého O této změně je povinno účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či písemně. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kurzu).
 • V případě onemocnění či jiné absence lektora může VLŠ Semily nahradit takovéhoto lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit jiného lektora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit takovéto lekce kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny této lekce (stanovené poměrně z počtu všech lekcí kurzu a celkové ceny kurzu).
 • V případě zmeškání lekce nemá účastník kurzu právo na náhradní lekci, či na vrácení poměrné části ceny
 • Osoby mladší 17 let se mohou účastnit kurzů pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Každá osoba mladší 17 let musí být pojištěna pro případ úrazu pojištěním platným ode dne zahájení příslušného kurzu, a to po celou dobu účasti v kurzu. Pokud se osoby mladší 17 let zúčastní kurzu, nepřebírá nad nimi VLŠ Semily dohled, vyjma doby konání jednotlivých lekcí kurzu a to včetně přepravy na kurz.
 • Účastník je povinen se při účasti na kurzu řídit pokyny VLŠ Semily a lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně VLŠ Semily.
 • Během účasti na kurzech nesmí účastník narušovat řádný běh kurzu, obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu a je povinen dodržovat zásady slušného chování.
 • V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kurzu nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit VLŠ Semily a ihned ukončit svoji účast v daném
 • Účastník bere na vědomí, že kurzy mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem VLŠ Semily. Účastník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie či videa zachycující účastníky kurzů mohou býtzveřejněny na webových stránkách VLŠ Semily, FB VLŠ Semily nebo v jiných propagačních kanálech a materiálech VLŠ Semily.

 

5.              Odpovědnost za škodu

 • Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí VLŠ Semily nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na
 • VLŠ Semily odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla způsobena zástupci VLŠ Semily úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s
 • VLŠ Semily neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické
 • VLŠ Semily neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů VLŠ Semily či jeho lektorů.

 

6.              Odstoupení od smlouvy

 • VLŠ Semily je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení
 • VLŠ Semily je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je účastník povinen zaplatit VLŠ Semily smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části kurzu. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kurzu. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok VLŠ Semily na úhradu škody způsobené účastníkem.
 • Účastník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností VLŠ Semily plynoucích z těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení
 • Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb i bez uvedení důvodu. Za odstoupení je považováno i oznámení účastníka, že se kurzu nezúčastní, či nebude v kurzu pokračovat. Pokud k odstoupení dojde po datu uzávěrky přihlášek na kurz je však účastník povinen uhradit VLŠ Semily storno poplatek ve výši:
  1. 100 % z ceny kurzu, na který je účastník přihlášen, pokud k odstoupení dojde v den zahájení kurzu, nebo kdykoliv po zahájení kurzu;
  2. 50 % z ceny kurzu, na který je účastník přihlášen, pokud k odstoupení dojde po datu uzávěrky přihlášek na kurz a nejpozději jeden (1) den před zahájením příslušného
 • V případě, že účastník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb (či oznámí svoji neúčast v kurzu) bez uvedení důvodu před datem uzavírky přihlášek na kurz, není povinen hradit storno poplatek a cena kurzu bude účastníkovi vrácena. Zrušení účasti v kurzu před datem uzavírky přihlášek musí být provedeno e-mailem na adresu vlssemily@gmail.com Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.
 • Žádná ze stran neporušuje smlouvu ani nenese odpovědnost za zpoždění při plnění nebo neplnění některého ze svých závazků podle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo neplnění vyplývá z události vyšší moci, za předpokladu, že strana, která má v úmyslu spoléhat se na událost vyšší moci, oznámí tuto skutečnost co nejdříve po výskytu události vyšší moci druhé straně. V takovém případě částka dříve vyplacená společnosti VLŠ Semily bude vrácena, jakmile budou odečteny veškeré výdaje, které VLŠ Semily mohly vzniknout při přípravě kurzů a účastník si podle tohoto konceptu nebude moci činit nárok na co. Dotčená strana rovněž uvědomí druhou stranu, jakmile to bude možné poté, co událost vyšší moci skončí nebo nebo již nebude bránit dotčené straně v plnění jejích závazků podle této smlouvy, a po takovém oznámení bude tato smlouva nadále plněna za stávající podmínky bezprostředně před výskytem události vyšší moci "Vyšší moc", jak je zde použita, znamená: válka, výluka nebo jiné průmyslové nepokoje, blokáda, teroristické hrozby nebo útoky postihující Liberecký kraj, revoluce nebo činy veřejného nepřítele nebo občanské nepokoje, zásahy vyšší moci, sabotáže, úplné zastavení letecké dopravy (s výjimkou povětrnostních podmínek nebo stávky), pandemie, epidemie, požár, výbuch, povodeň nebo jiná mimořádná událost ovlivňující událost.

 

7.              Závěrečná ustanovení

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi účastníkem a VLŠ Semily musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, nebo písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníku je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb na jakoukoliv třetí
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

Tyto VOP jsou platné od 28.9.2022.